DK07369/2009 Gilhøj's Bally Betty - 7 uger gammel

DK07369/2009 Gilhøj's Bally Betty - 7 uger gammel

10 uger gammel

10 uger gammel

10 uger gammel

10 uger gammel

Glad for at apportere 10 uger gammel

Hurtig opsamling

Hurtig opsamling

Flot greb om dummyen

Flot greb om dummyen

Hjem ad i sommerheden

Hjem ad i sommerheden

I galop - det er sjovt

I galop - det er sjovt

Flot aflevering til hånd

Flot aflevering til hånd